FÖR INVESTERARE

Finansiell information om Generic

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster och erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder finns inom alla områden, med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.
Bolaget grundades 1993 och har säte i Stockholm.

Bolagsordning

Generic Sweden AB (publ)
org.nr. 556472-3632

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 19 maj 2021

 1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Generic Sweden AB (publ).

 

 1. STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

 1. BOLAGETS VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva IT-managementverksamhet, affärsutveckling, konsultverksamhet inom IS/IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall även bedriva verksamhet som telekomoperatör. Verksamheterna kan bedrivas direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag eller genom intressebolag. Bolaget skall bedriva handel med värdepapper.

 

 1. AKTIEKAPITALSGRÄNSER

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor.

 

 1. ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 3 750 000 och högst 15 000 000.

 

 1. STYRELSE

Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst tre suppleanter.

 

 1. REVISORSGRANSKNING

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två suppleanter.

 

 1. KALLELSE

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden (högst två) till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.

 

 1. ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande
   fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 9. Val av styrelse samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

 

 1. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

 

 1. RÖSTRÄTT PÅ BOLAGSSTÄMMA

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

 

 1. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

***********************************************************************************

Bolagsordningen antagen vid bolagsstämma den 19 maj 2021.